Zásady ochrany osobních údajů


Vážení zákazníci a obchodní partneři, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů je pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se vzájemnou obchodní spoluprací.

 

 

I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

1. Správcem Vašich osobních údajů získaných od Vás v souvislosti s plněním smlouvy je společnost NEDROPLAST okna s. r. o., IČO: 03143121, se sídlem Nedrahovice 52, PSČ 264 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227958 (dále jen „správce“).

2. V případě zájmu, nebo bude-li Vám jakákoliv skutečnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší strany nejasná, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktní osoby, kterou je pan Daniel Bartoš, na následujících kontaktech:

 

telefon: +420 607 244 303;

e-mail: nedroplast@nedroplast.cz.

 

 

II. ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

1. Osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů, získané při navázání vzájemného kontaktu, zpracováváme především pro účely plnění smlouvy v souvislosti s podnikatelskou činností naší společnosti (spočívající ve výrobě a montáži plastových oken a dveří, prodeji doplňků a poskytování souvisejících služeb) a plnění souvisejících právních povinností.

2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě:

a. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy (zejména v souvislosti se zpracováním cenové nabídky na základě poptávky ze strany zákazníka);

b. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);

c. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků a poskytování pozáručního servisu.

3. Osobními údaji našich zákazníků, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto článku, jsou:

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození; je-li zákazníkem právnická osoba, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);

b. Kontaktní údaje (adresa místa realizace zakázky, případně adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa);

c. Údaje nezbytné pro plnění zakázky (rozměry a typ zhotovovaných výrobků).

4. Osobními údaji našich obchodních partnerů, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto článku, jsou:

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, datum narození; je-li obchodním partnerem právnická osoba, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);

b. Kontaktní údaje (adresa sídla, telefonní číslo, e-mailová adresa);

c. Platební údaje (číslo bankovního účtu);

d. Údaje související s realizací obchodní spolupráce (údaje o zpracovaných zakázkách).

5. Osobní údaje zákazníků specifikované v ustanovení odst. 3. tohoto článku budou uchovávány po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení plnění předmětné smlouvy ze strany naší společnosti. Osobní údaje zákazníků sdělené prostřednictvím poptávkového formuláře dostupného na internetové stránce www.nedroplast.cz provozované naší společností budou v případě, že nedojde k uzavření smlouvy s naší společností, odstraněny bez zbytečného odkladu, v opačném případě budou uchovávány po dobu stanovenou v tomto odstavci. Osobní údaje obchodních partnerů specifikované v ustanovení odst. 4. tohoto článku uchováváme po dobu čtyř (4) let ode dne ukončení vzájemné obchodní spolupráce. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) let. Při zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

6. Pro účely plnění smlouvy můžeme Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, poskytnout našim spolupracovníkům, jejichž prostřednictvím zajišťujeme dopravu nebo montáž objednaného zboží. V rámci zpracovávání účetnictví a daňové agendy mohou být Vaše osobní údaje předány našemu poskytovateli příslušných služeb, kterým je Miroslav Pašek - MIROPA A SPOL., IČO: 15857794. V souvislosti s údržbou našeho počítačového systému může mít přístup k Vašim osobním údajům poskytovatel hostingu a IT služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

 

III. JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení.

2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.

3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:

a. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;

b. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;

c. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;

d. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo

e. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.

4. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:

a. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;

c. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

5. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.

6. Požadované osobní údaje od Vás potřebujeme k plnění smlouvy a plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není možné smlouvu uzavřít (nebylo by zřejmé, kdo příslušné výrobky objednal nebo na jaké adrese má být provedena jejich montáž).

 

 

IV. ZPRACOVÁNÍ COOKIES


Provozujeme webové stránky na www.nedroplast.cz a na těchto stránkách pracujeme s cookies.


Co jsou to cookies?


Cookies jsou textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého webové stránky prohlížíte. Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit webové stránky, zobrazit vám určitý obsah nebo nám pomáhá s analýzou, kdo přišel na stránky, jestli se pravidelně vrací a podobně.


Jaké typy cookies používáme?


Technické a funkční - ty jsou nutné k tomu, aby se vám webová stránka správně a bezpečně zobrazila
Analytické - ty nám pomáhají analyzovat, jak naše webové stránky fungují
Marketingové - ty nám pomáhají personalisovat pro vás reklamu a zvyšovat její výkon

Zde si můžete nastavit Vaše preference ohledně ukládání cookies.


Na základě čeho cookies zpracováváme?


S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat i bez vašeho svolení na základě právních předpisů. Bez nich by se vám nemusela stránka vůbec zobrazit a nefungovala by správně. Analytické a marketingové cookies můžeme zpracovat jen s vaším souhlasem. Proto budeme rádi, pokud nám jej udělíte a pomůžete nám tak vylepšovat webovou stránku a lépe cílit reklamu a propagaci.

 

 

Jak jde zabránit využívání cookies?


Cookies nezbytné pro funkční a bezpečný přístup na web uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro přenos a zobrazení obsahu. Analytické a marketingové cookies zpracováváme jen pokud nám k tomu dáte souhlas prostřednictvím cookie lišty. Doba zpracování je různá a liší se podle povahy. Souhlas můžete kdykoli odebrat v patičce webu. Další možná cesta, jak zpracování analytických cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Také můžete web prohlížet v anonymním režimu.

Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Seznam
Android
Safari
Microsoft Edge

Pamatujte při tom, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Funkční cookies zpracovává přímo webová stránka, kterou si spravujeme sami.

Analytické a marketingové pak:

1) poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými podmínkami.
2) poskytovatel služby Zopim Live Chat společnost Zendesk International Ltd, Attn: Rachel Tobin, AGC, EMEA & Global Privacy Counsel, 55 Charlemont Place, Saint Kevin’s, Dublin, D02 F985 Ireland, v souladu se svými podmínkami.Další informace

 

 

Další informace

 

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty). Více k osobním údajům najdete v dokumentu „Zpracování vašich osobních údajů“.


realizace: InGenius